$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 31-05-2018 | 10:03GMT+7

Lâm Đồng: Bảo tồn làng nghề gắn với du lịch

TBV - Phát huy các giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống gắn với du lịch nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch tại địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành đề án: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030”
Với mục tiêu bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên, góp phần nâng cao vai trò của các chủ thể văn hóa trong việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống.
 

Làng nghề trồng hoa tại Đà Lạt - điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
 

Từ đề án này, Lâm Đồng đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ phục dựng lại Lễ hội của dân tộc thiểu số bản địa, sưu tầm di sản văn hóa  vật thể và phi vật thể về di sản văn hóa dân tộc bản địa. Xây dựng các tiêu chí làng nghề văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Giai đoạn từ 2020 - 2030, đẩy mạnh sưu tầm, xuất bản sách giới thiệu về các nghệ nhân ưu tú trên lĩnh vực văn hóa phi vật thể, mở các lớp dạy về nghệ thuật trình diễn, ngữ văn dân gian, tăng cường năng lực cho người đồng bào tham gia khai thác du lịch. Hỗ trợ các làng nghề tham gia các hội chợ, triển lãm, tổ chức các hoạt động du lịch trong không gian văn hóa làng nghề truyền thống…

Để triển khai có hiệu quả đề án này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò trong công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với từng địa phương, đối tượng tham gia thực hiện. Chú trọng thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn văn hóa truyền thồng gắn với hoạt động du lịch.
PV