$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 28-06-2018 | 14:31GMT+7

Thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn): Tập trung, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác

TBV - Trong thời gian vừa qua, thành phố Bắc Kạn đã tập trung, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, giúp các hợp tác xã trên địa bàn hoạt động tốt, từng bước khắc phục những khó khăn, mạnh dạn huy động vốn đóng góp, chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, lợi ích trách nhiệm của các thành viên để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại đã chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tìm kiếm thị trường, đa dạng các sản phẩm để đảm bảo sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho các thành viên.
Thực hiện Công văn số 309/SNN-CCPTNT ngày 07/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc phân loại, đánh giá, xếp loại hợp tác xã nông nghiệp năm 2017 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác năm 2018, UBND thành phố Bắc Kạn đã cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể về giải thể bắt buộc các hợp tác xã; Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể theo Luật Hợp tác xã năm 2012 thành phố Bắc Kạn; Xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí phụ trách hợp tác xã trên địa bàn thành phố; Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hợp tác xã; Thành lập tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách phát triển sản xuất hàng hóa của các hợp tác xã, trang trại, gia trại, tổ hợp tác trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo về phong trào thi đua đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018; Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hợp tác xã  kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị năm 2018; Đánh giá, xếp loại hợp tác xã nông nghiệp năm 2017 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác năm 2018... 

Kết quả thực hiện, năm 2017 thành phố Bắc Kạn đã hướng dẫn thành lập mới 04 hợp tác xã (03 hợp tác xã nông nghiệp; 01 hợp tác xã phi nông nghiệp); giải thể bắt buộc 05 hợp tác xã do không hoạt động liên tục trong 12 tháng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 22 hợp tác xã (với 14 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và 08 hợp tác xã phi nông nghiệp). Tổng số thành viên của hợp tác xã là 225 người (trong đó, hợp tác xã nông nghiệp có 122 thành viên; hợp tác xã phi nông nghiệp là 103 thành viên) với tổng số vốn điều lệ 35.058 triệu đồng (hợp tác xã nông nghiệp 14.965 triệu đồng; hợp tác xã phi nông nghiệp 20.093 triệu đồng). Thu nhập của các thành viên lao động tại hợp tác xã từ 5 - 54 triệu đồng/người/năm.
 

Hợp tác xã Đại Thành tổ 11B phường Đức Xuân với mô hình thâm canh cam, quýt cho sản phẩm sạch có chất lượng

Ngày 21/6/2017, thành phố Bắc Kạn tổ chức làm việc với 19 hợp tác xã trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về vốn vay, về khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất. Ngày 26/01/2018, thành phố tổ chức làm việc với các hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại trên địa bàn để thăm, nắm tình hình kế hoạch thực hiện và định hướng phát triển kinh tế hợp tác năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể hướng dẫn 04 hợp tác xã lập và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lại suất vốn vay. Năm 2017, đã thẩm định, phê duyệt cho hợp tác xã nông nghiệp Đại Thành thuộc diện được hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quy định. Quý I/2018 thẩm định, phê duyệt hợp tác xã rượu chuối Tân Dân thuộc diện được hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận sản xuất theo quy định. 
 

Phân loại, đánh giá, xếp loại hợp tác xã theo Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017. Tổng số có 14 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 03 hợp tác xã mới thành lập năm 2017 hoạt động và sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng nên không chấm điểm, còn lại 11 hợp tác xã thì có 04 hợp tác xã xếp loại hoạt động khá; 04 hợp tác xã hoạt động trung bình; 03 hợp tác xã hoạt động yếu. 

Trên địa bàn thành phố có 02 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, tổ hợp tác chế biến hàng lâm sản có 10 thành viên hoạt động thường xuyên với số vốn đầu tư sản xuất kinh doanh 250 triệu đồng, lương của các thành viên đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng; Tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm có 03 thành viên với số vốn đầu tư 90 triệu đồng, lương của các thành viên đạt 3 triệu đồng/người/tháng.
Bài và ảnh: Văn Bình