$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-08-2018 | 11:32GMT+7

Bắc Giang: Phát triển ngành nghề nông thôn

TBV - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về làng nghề, ngành nghề nông thôn; chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận, đối chiếu với các tiêu chí, nội dung của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP nếu không còn phù hợp với quy định của Nghị định này đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận lại.

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu ban hành các chính sách nhằm phát triển ngành nghề nông thôn. Hằng năm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định.
 

Phát triển nghề dệt thổ cẩm tại Điện Biên.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Nghị định này trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc ngành.

UBND các huyện, thành phố phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

Quản lý việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống và tình hình thực hiện các quy định về tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn; rà soát, lập danh sách làng nghề được công nhận. Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn vào dự toán ngân sách hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Trâm Anh