$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 26-10-2017 | 10:54GMT+7

Ninh Bình: Kết quả 9 tháng đầu năm và giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2017

TBV - Vừa qua, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã tham mưu với Sở Công thương tỉnh Ninh Bình để trình UBND tỉnh duyệt nội dung hỗ trợ có hiệu quả với mục đích nhằm phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cụ thể trong năm 2017.
9 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã cấp ứng cho 32 đề án với kinh phí thực hiện giải ngân là 2.362 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch năm. Đến nay tất cả các đề án đều đang triển khai thực hiện, tổ chức đoàn nghiệm thu đợt 1thành phần gồm Đại diện Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình cho 17 đề án đã hoàn thành chủ yếu tập trung vào các đề án do doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện, như: 01 đề án đào tạo nghề với kinh phí hỗ trợ là 60 triệu đồng; 23 đề án hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với kinh phí hỗ trợ là 2.330 triệu đồng; 03 đề án phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gồm tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tham gia hội trợ trong nước; hỗ trợ phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm với kinh phí hỗ trợ là 325 triệu đồng; 03 đề án hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thành viên HTX; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; và xây dựng bộ ấn phẩm về cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình với kinh phí hỗ trợ là 390 triệu đồng…

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, Khuyến công Ninh Bình đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, tập trung chỉ đạo Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố và các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến công khẩn trương thực hiện đúng tiến độ các đề án khuyến công đã được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trong việc thực hiện đề án, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khuyến công đúng mục đích, giải ngân kịp thời, thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.

Hai là, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến công.
Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công trên phương tiện thông tin đại chúng giúp các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nắm được các chính sách của nhà nước về công tác khuyến công để cùng phối hợp tham gia.
Minh Huy