$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 31-10-2017 | 12:11GMT+7

Quận Ba Đình (Hà Nội): Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vệ sinh môi trường

TBV - Thực hiện Chỉ thị 32–CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Quận ủy và UBND quận Ba Đình, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn quận đã đạt được hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền PBGDPL đa dạng.
Trụ sở HĐND - UBND quận Ba Đình

Phát huy tính chủ động trong việc tham mưu, phối hợp và thực hiện, đổi mới trong việc hướng dẫn công tác chuyên môn đối với các đơn vị ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức nhiệt tình, có trách nhiệm cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận Ba Đình. 
 
 Công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thi trên địa bàn quận Ba Đình được duy trì triển khai thường xuyên ở nhiều tuyến phố.

Trong năm 2017, UBND quận Ba Đình đã triển khai công việc với nhiều phương pháp đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn quận Ba Đình được duy trì triển khai thường xuyên ở nhiều tuyến phố.

Về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL): UBND quận Ba Đình đã tổ chức: Tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các cuộc thi tìm hiểu pháp luật của UBND thành phố trên địa bàn quận Ba Đình; Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015”; Tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị… Tuyên truyền tới người dân trên địa bàn những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. 
 


Công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thi trên địa bàn quận Ba Đình được duy trì triển khai thường xuyên ở nhiều tuyến phố.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Thị Duy Nhiên, Trưởng phòng Tư pháp cho biết hoạt động truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; Lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật; Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; Công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ tư pháp ngày càng chặt chẽ.
Bài và ảnh: Văn Hiếu – Toại Nguyện