$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 16-03-2017 | 11:22GMT+7

Hà Nội: Xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT văn hóa phi vật thể

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018. Theo đó, Kế hoạch nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưõng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian, trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018; Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ đảm bảo tiến độ triển khai theo thời gian quy định.
 

Nội dung thực hiện gồm: Tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn Thành phố về Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai; Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018; Tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cấp Thành phố đúng quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo lộ trình, công tác tuyên truyền hoàn thành trước ngày 30/6/2017; thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cấp thành phố và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng hoàn thành trước ngày 30/6/2017; tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ hoàn thành trước ngày 10/8/2017; lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với từng cá nhân đề nghị xét tặng và thông báo danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, hoàn thành trước ngày 15/9/2017; Hội đồng cấp thành phố tổ chức thẩm định hồ sơ xét tặng, tiếp nhận, xử lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân (nếu có), hoàn thành trước ngày 20/10/2017; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2018 cấp thành phố thông báo công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố lấy ý kiến nhân dân, hoàn thành trước ngày 25/11/2017; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể TP.Hà Nội lần thứ 2 - năm 2018 đóng góp, hoàn thiện hồ sơ, gửi hồ sơ lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/12/2017.   
M.N