$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 19-04-2018 | 10:07GMT+7

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

TBV - Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội năm 2018.
Theo đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến theo nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tại Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 29/12/2017 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018 và xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về CCHC, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với tuyên truyền, phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh.
 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; chú trọng các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm; Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...
Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp; kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình số 02 ngày 08/12/2015 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy và Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ngành Thành phố là thành viên Hội đồng, Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của đơn vị, địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, lĩnh vực được giao quản lý để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp kết quả báo cáo về Hội đồng trước ngày 15/11/2018. 
Hà Nguyễn