$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Thực hiện Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020”, từ năm 2017 đến tháng 8/2018, huyện Chi Lăng đã tổ chức được 20 lớp nghề nông nghiệp, thu hút gần 700 lượt người dân tham gia.