$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, nền kinh tế với nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao, công nghiệp còn chậm phát triển, quy mô sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ chủ yếu là các cơ sở, doanh nghiệp nhỏ và vừa tập trung ở khu vực nông thôn. Do đó, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn để tạo động lực...
TBV - Giai đoạn 2016 - 2020, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được lồng ghép trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của công tác đào tạo nghề nhằm phục vụ nhân lực cho xây dựng nông thôn mới.