$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là UBND xã Lê Hóa (Quảng Bình) cùng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nhân dân, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể nên tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh...
TBV - Trong những năm qua, UBND xã Quảng Tùng đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác các nguồn vốn, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, đã xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất điển hình, tăng thu nhập...