$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Năm 2017, quận Long Biên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới nhằm thực hiện có hiệu quả kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực công tác như: Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại thông qua Mô hình hoạt động Bộ phận Một...
TBV - Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quận Long Biên (Hà Nội) tích cực triển khai, qua đó, giúp các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.
TBV - Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trong ngành Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) quận Long Biên bắt đầu từ ngày 25/10 đến hết ngày 30/11/2017. Trong đó, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03/11/2017 đến ngày 11/11/2017.
TBV - Vừa qua, UBND, Liên đoàn Lao động quận và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên tổ chức đối thoại về thực hiện pháp luật lao động, công đoàn và bảo hiểm xã hội với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và người lao động trên địa bàn.