$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Vài năm trở lại đây, Bộ NNPTNT đang thúc đẩy mạnh việc sản xuất và sử dụng phân hữu cơ nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ.
TBV - “Vấn đề tiêu thụ các sản phẩm nông sản là vấn đề quan trọng trong chuỗi giá từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa… vì vậy, hội nghị kết nối khách hàng và đối tác vào thời điểm này là rất cần thiết nhằm thúc đẩy sản xuất, tạo tính ổn định và bền vững trong sản xuất nông sản tại Việt Nam”...