$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2018.