$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là UBND xã Lê Hóa (Quảng Bình) cùng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nhân dân, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể nên tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh...