$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-11-2018 | 14:43GMT+7

Điện Biên: Xây dựng Nông thôn mới sau ba năm thực hiện

TBV - Theo số liệu đến tháng 6/2018, tỉnh Điện Biên có 16 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 13 xã đạt chuẩn và 03 xã cơ bản đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu 09 xã (Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2016-2018 là 07 xã).
Hiện tại, đã có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là: thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ. Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Điện Biên sẽ chỉ đạo hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Ban chỉ đạo Trung ương xem xét công nhận. Theo kế hoạch năm 2018 có thêm 6 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã: Quài Nưa - huyện Tuần Giáo; Mường Mươn - huyện Mường Chà; Mường Luân - huyện Điện Biên Đông; Noong Luống, Nà Nhạn, Núa Ngam - huyện Điện Biên.

Ông Hà Văn Quân - Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh Điện Biên cho biết: Sau 3 năm thực hiện, phong trào xây dựng NTM được người dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả to lớn: Kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, quốc phòng - an ninh được giữ vững; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Thêm nữa, nhận thức của người dân về xây dựng NTM được thay đổi, hiểu rõ mình là chủ thể của chương trình xây dựng NTM, từ đó tham gia vào xây dựng kế hoạch, giám sát, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng NTM...

Đặc biệt, hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, như: Hệ thống Giao thông trên địa bàn tỉnh hiện có 116/116 xã có đường giao thông đi lại, có đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo cho nhân dân đi lại được các mùa trong năm, có 22/116 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, tăng 21 xã so với năm 2015. Bên cạnh đó, các công trình thủy lợi đã được chú trọng đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất của người dân. Toàn tỉnh có 81/116 xã đạt tiêu chí về thủy lợi, tăng 41 xã so với năm 2015.
 

 Ông Hà Văn Quân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh Điện Biên.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 116/116 đã có điện lưới Quốc gia, số hộ dân được dùng điện là 112.234/127.433 hộ có điện đạt tỷ lệ 88,07%, trong đó khu vực nông thôn là 88.339/103.532 hộ có điện đạt tỷ lệ 85,33%, các hệ thống điện cơ bản đều đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Có 52/116 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, tăng 18 xã so 
với năm 2015. 

Ngoài ra, hệ thống cơ sở vật chất giáo dục ở các cấp không ngừng được đầu tư nâng cấp đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học của các cấp học. Số xã đạt tiêu chí  số 5 về trường học là 46/116 xã, tăng 13 xã so với năm 2015.

Thêm vào đó là cơ sở vật chất văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đến nay toàn tỉnh có 33/116 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 28,44%, tăng 30 xã so với năm 2015. 

Đối với phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Điện Biên đã thực hiện triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực hiện tốt các Chương trình, dự án về phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo; nhiều tiến bộ kỹ thuật được thử nghiệm, mở rộng trong sản xuất bằng nhiều hình thức như tập huấn cho nông dân gắn liền với xây dựng các mô hình ở tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến tháng 6/2018 ước đạt 15 triệu đồng/người/năm, tăng 4,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2015 (năm 2015 là 10,1 triệu đồng/người/năm). Tiêu chí số 10 về thu nhập có 16/116 xã đạt, tăng 06 xã  so năm 2015. Ngoài ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,31%, số xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm là 116/116 xã, chiếm tỷ lệ 100% tổng số xã tăng 50 xã so với năm 2015.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm, từ đó đời sống của người dân nông thôn được nâng lên về mọi mặt. Tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo; đặc biệt ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện, xã, vùng đặc biệt khó khăn, quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các dân tộc thiểu số, người nghèo; tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Tính đến tháng 6/2018 có 16/116 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo tăng 04 xã so với năm 2015. Ngoài ra, cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học và yêu cầu đổi mới giáo dục… 

Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện đối với Chương trình NTM của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 - 2020, đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2020 có 35 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên địa bàn từng xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động ưu tiên cân đối bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực khác trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...
 Bài và ảnh Thanh Tuấn