$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 09-08-2018 | 13:48GMT+7

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới

TBV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Trong đó, có 05 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018, đó là: Hồng Minh, Thụy Phú, Quang Lãng, Tân Dân, Bạch Hạ.
Về công tác xây dựng NTM, đến nay xã Hồng Minh mới đạt 14 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Y tế, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Thu nhập, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị & Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh. Có 03 tiêu chí cơ bản đạt, là: Cơ sở vật chất văn hóa, Thủy lợi, Môi trường và An toàn thực phẩm. 02 tiêu chí chưa đạt là Giao thông và Trường học.

Đối với xã Tân Dân, hiện nay có 14 tiêu chí đạt, bao gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Y tế, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh. Có 03 tiêu chí cơ bản đạt, là: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Có 02 tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, Môi trường và An toàn thực phẩm. 

Xã Thụy Phú đạt 13 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Y tế, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh. Có 05 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Giao thông, Văn hóa, Thu nhập, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm. Có 01 tiêu chí chưa đạt là Trường học.
 

Huyện Phú Xuyên ngày nay có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội.
 

Xã Bạch Hạ đạt 13 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Điện, Thủy lợi, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Lao động có việc làm, Y tế, Văn hóa, Tổ chức sản xuất, Thu nhập, Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh. Có 05 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất Văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Hộ nghèo, Môi trường và An toàn thực phẩm. Tiêu chí chưa đạt là Trường học.

Xã Quang Lãng đạt 14 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thu nhập, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống chính trị & Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh, Văn hóa. Có 05 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất, Môi trường và An toàn thực phẩm. Tiêu chí chưa đạt: Trường học.

Tổng kinh phí huy động vốn thực hiện 7 tháng đầu năm 2018 là 313.228 triệu đồng, trong đó: Ngân sách thành phố Hà Nội là 60 tỷ đồng (chiếm 19,2%); Ngân sách huyện là 214,25 tỷ đồng (chiếm 68,4%); Ngân sách xã là gần 6 tỷ đồng (chiếm 1,9%). Kinh phí lồng ghép là 33 tỷ đồng (chiếm 10,5%). Kết quả giải ngân là 68.631 triệu đồng.

Nhiệm vụ, giải pháp đến hết năm 2018 về xây dựng NTM của huyện Phú Xuyên là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, treo panô, áp phích nhằm tạo sự đồng thuận, khí thế, hăng hái tham gia xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng NTM. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp, làng nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng NTM cho phù hợp với quy hoạch, nhu cầu phát triển của địa phương. Ưu tiên đầu tư trường học, trạm y tế, hệ thống đường giao thông nội đồng, điện nông thôn, hệ thống tưới tiêu, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt vệ sinh, các thiết chế văn hóa ơ cơ sở, chỉnh trang hạ tầng nông thôn. 

Tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của thành phố theo các chương trình mục tiêu hoặc lồng ghép các dự án. Huy động các nguồn thu từ đất trên địa bàn để lấy nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Giữ vứng an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện xã hội hóa đầu tư; xây, sửa nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Thường xuyên chăm lo, đời sống, cơ sở vật chất, tinh thần cho nhân dân. 
Bài và ảnh Văn Bình