$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 10-04-2018 | 14:07GMT+7

Nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra

TBV - Sáng 10/4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn (được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuẩn bị trên cơ sở chắt lọc của 15 báo cáo kiểm tra tại 15 địa phương, cơ quan trung ương) do Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú trình bày cho biết, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ đã được tiến hành đồng bộ với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết, nhất là việc thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị đối với 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên phù hợp, cụ thể với từng tổ chức đảng. Các địa phương, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn được những vấn đề đột phá, khó, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và lộ trình thực hiện.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã coi trọng việc biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện, bước đầu có sự lan tỏa trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế. Đó là, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ, còn hạn chế. Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị còn chậm, hiệu quả thấp, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh gây lãng phí nguồn lực. Ý thức trách nhiệm và năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; còn hiện tượng cán bộ, công chức sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực thi công vụ, có biểu hiện suy thoái về đạo đức… 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết luận phiên họp. Khẳng định việc thành lập các đoàn kiểm tra là rất cần thiết, Tổng Bí thư đánh giá cao sự cố gắng của 5 đoàn kiểm tra đã kiểm tra 15 địa phương và cơ quan trung ương một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, các báo cáo được chuẩn bị khá công phu, khoa học, chặt chẽ, chi tiết, có tính chiến đấu cao, rõ ràng, mạch lạc. Qua kiểm tra của các đoàn đã chỉ rõ được những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, thấy được ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và hướng triển khai trong thời gian tới.

Đồng ý với các ưu điểm, khuyết điểm đã được chỉ ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trên thực tế, công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng hơn, việc thực hiện các nghị quyết của Đảng đã bài bản hơn, nghiêm túc, khoa học hơn, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo. Đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu được quan tâm hơn. Các sai phạm đã được chỉ ra, khắc phục, sửa chữa nhiều hơn, tạo nên tác động tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh đối ngoại… Qua đó, vị trí, vai trò, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt cả ở trong nước và trên trường quốc tế.

Cùng với việc chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các tổ chức đảng được kiểm tra cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra. Đặc biệt, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, các cấp cần thực hiện tốt quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân. Cấp ủy các cơ quan, địa phương chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm sau kết luận kiểm tra, thanh tra, chú trọng giải quyết tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là các cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích...
Phong Thu
Theo HNM