$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 01-02-2018 | 10:53GMT+7

Thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin

TBV - Ngày 23/1/2018 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 833/VPCP-NN về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu. Cụ thể về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 9971/BNN-KTHT ngày 30 tháng 11 năm 2017) và Bộ Công Thương (văn bản số 11809/BCT-CTĐP ngày 14 tháng 12 năm 2017) về việc xử lý thông tin trên Báo Lao động điện tử ngày 01 tháng 11 năm 2017 đăng bài “Làng nghề truyền thống trước cơn lốc đô thị hoá”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với làng nghề; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông, quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc các làng nghề truyền thống, có chính sách ưu đãi, khuyến khích và chú trọng đào tạo nghệ nhân.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan lập danh mục làng cần bảo tồn lâu dài, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2018; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Bộ: Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; kết hợp giữa bảo tồn, tôn tạo và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề với phát triển du lịch bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh nghiên cứu, tích hợp quy hoạch bảo tồn và phát triển các làng nghề cần duy trì lâu dài vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương và đảm bảo làng nghề phát triển bền vững.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.
Trọng Hoàng