$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-07-2018 | 09:20GMT+7

Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 11/7

Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018

Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ; tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xây dựng, hoàn thiện thể chế cơ bản phục vụ cho việc xây dựng Chính phủ điện tử;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị quyết nêu rõ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả"; phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19/2018/NQ-CP, số 35/NQ-CP và các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII); năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực phấn đấu bằng những việc làm và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. 

Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, kịp thời có các giải pháp, đối sách phù hợp; phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách, bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng.

Các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, chủ động điều hành, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra; đồng thời rà soát, xác định động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách theo kế hoạch; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, có tính đến các diễn biến mới trên thị trường quốc tế về giá cả hàng hóa, chu chuyển thương mại, đầu tư, tài chính. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, thu hồi kế hoạch đầu tư công đã giao cho bộ, ngành trung ương và địa phương nhưng không giải ngân. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng, thanh quyết toán các dự án đầu tư công. 

Nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu. Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành các văn bản về cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; 50% điều kiện đầu tư kinh doanh trước ngày 15/8/2018. Kiên quyết không làm phát sinh những điều kiện kinh doanh mới trong thể chế chính sách, pháp luật mới ban hành. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ; xây dựng kịch bản điều hành tỷ giá hạn chế tác động tiêu cực của những biến động kinh tế, tài chính thế giới; chủ động công tác truyền thông để không gây tâm lý kỳ vọng lạm phát, bất ổn trên thị trường ngoại hối. Phối hợp với các bộ, ngành,  địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống. 
Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ nợ công; phấn đấu tăng thu nội địa và xuất nhập khẩu, quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; điều hành chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; chấn chỉnh việc chi ngân sách lãng phí, nhất là chi đi công tác nước ngoài của các địa phương. Tiếp tục cắt giảm thời gian và chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ổn định, hiệu quả thị trường chứng khoán. Theo dõi sát diễn biến thị trường, rà soát lại kế hoạch điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản và dịch vụ công trên cơ sở các kịch bản mới về lạm phát, đề xuất kịch bản điều hành giá chung phù hợp. 

Các bộ quản lý chuyên ngành tiếp tục chủ động tăng cường công tác dự báo, bám sát diễn biến giá cả thị trường, đề xuất kịch bản điều hành giá chi tiết đối với từng mặt hàng cụ thể, điều hành giá theo kịch bản đã đề ra, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng. 

Bộ Công Thương chỉ đạo cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng và nội địa hóa trong sản phẩm; kiểm tra, đôn đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty; quy hoạch dự trữ khoáng sản, làm cơ sở huy động nguồn lực phát triển; khẩn trương rà soát quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, trong đó có điều chỉnh các dự án điện tái tạo phù hợp với tình hình thực tế; chuẩn bị phương án xây dựng Quy hoạch điện VIII. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá toàn diện tác động của chính sách bảo hộ thương mại của các nước để chủ động giải pháp ứng phó.

Thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; theo dõi sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, khống chế kịp thời không để thành dịch. Đẩy mạnh khai thác hải sản ở vùng biển xa, vùng nước sâu; kiên quyết chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Triển khai phương án vận hành, bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa trong mùa mưa bão. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở. Khẩn trương tổng hợp thiệt hại, đề xuất và triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long. 

Bộ Giao thông vận tải huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án trọng điểm; báo cáo Chính phủ dự án tiền khả thi đường sắt tốc độ cao một số tuyến ưu tiên; tiếp tục xử lý các tồn tại, bất cập tại các trạm thu phí BOT.

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển đô thị; theo dõi, đề xuất kịp thời các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh; tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội; nghiên cứu, đưa vào sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu thay thế để tiết kiệm tài nguyên khoáng sản. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương ven biển kiểm tra, rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu du lịch ven biển, bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ, bãi biển công cộng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm tích tụ, tập trung đất đai; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về ứng phó biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ; tăng cường quản lý đất đai tại các nông, lâm trường trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Tổ chức thiết thực các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các địa phương rà soát, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng; tổ chức thiết thực các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, xâm hại trẻ em; giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chi trả lương cho công nhân, bảo đảm quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ cương trong trường học; giáo dục đạo đức, lý tưởng; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phối hợp với các địa phương thực hiện quyết liệt, cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh trường học ngay đầu năm học mới; lựa chọn đưa các chuyên đề đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa, đạo đức lối sống con người Việt Nam; quản lý di sản gắn với khai thác phục vụ du lịch; chấn chỉnh hoạt động lữ hành, xúc tiến quảng bá du lịch gắn với đổi mới sản phẩm dịch vụ hấp dẫn du khách, phấn đấu năm 2018 đạt 15 - 17 triệu lượt khách quốc tế.   

Bộ Y tế chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành 5 bệnh viện trung ương và tuyến cuối đi vào hoạt động. Thực hiện việc kết nối mạng các nhà thuốc, cơ sở cung ứng thuốc theo quy định, kiểm soát chặt chẽ việc kê đơn thuốc, mua bán và sử dụng thuốc theo đơn, quản lý hiệu quả hệ thống cung ứng thuốc. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kết nối mạng các nhà thuốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân và các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở cung ứng thuốc thực hiện. 

Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tích cực triển khai quyết liệt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương trình Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về: cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ tại các bộ, ngành, địa phương. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu biên chế năm 2019, trong đó giảm 2% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, đặc biệt là tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức. 

Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hướng dẫn, đôn đốc triển khai Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách mới được ban hành, tạo thuận lợi thúc đẩy hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để ban hành trong năm 2018. Tập trung xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ủy ban Dân tộc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở đó đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách theo hướng giảm trùng lặp, tăng cường tích hợp, lồng ghép, bảo đảm nguồn lực, đạt được mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm

Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra; thực hiện kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

Bộ Quốc phòng tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh; chủ động ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá; bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để hình thành điểm nóng, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự. Tăng cường công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các chung cư, nhà cao tầng; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện đối ngoại do Việt Nam tổ chức; chuẩn bị kỹ để tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN; nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan đại diện tại nước ngoài.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động đẩy mạnh tuyên truyền có định hướng cụ thể, đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa thông tin xấu, độc, sai sự thật; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, gắn với đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính trung hạn và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực có lợi thế của địa phương; đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai cơ chế, chính sách. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp dành thời gian thỏa đáng để tiếp công dân, trực tiếp đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bức xúc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.

Các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương trong tháng 7 năm 2018. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tích cực phối hợp, tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương theo luật định.

Quyết liệt hành động, triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

Về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm, Chính phủ đề ra phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả” với quan điểm xuyên suốt là: Ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển dần từ sử dụng cơ chế, chính sách ưu đãi là chủ yếu sang coi trọng hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi dậy động lực, huy động mọi nguồn lực cho phát triển; khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Quyết liệt cải cách hành chính, nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn kiên định, trách nhiệm, thống nhất, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; có kế hoạch hành động rõ ràng, phân công cụ thể, minh bạch, sát thực tiễn. Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao trách nhiệm cá nhân Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ.  Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành bằng việc làm cụ thể. Đề cao vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, phương châm hành động quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những kết quả đạt được đã góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để cơ chế, chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. 

Xây dựng, hoàn thiện thể chế cơ bản phục vụ cho việc xây dựng Chính phủ điện tử

Để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế cơ bản phục vụ cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, như: kết nối, chia sẻ dữ liệu; xác thực điện tử; lưu trữ điện tử; triển khai các giải pháp công nghệ, hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, thiết lập hệ thống thông tin nền tảng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Điều chỉnh cơ chế đầu tư phù hợp với đặc thù lĩnh vực công nghệ thông tin; dành nguồn lực thích đáng kết hợp với huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Thay đổi phương thức làm việc, giải quyết công việc dựa trên việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đặc biệt là có cơ chế bảo đảm thực thi và tạo sự đồng thuận. Trong đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan đi đầu trong việc thực hiện văn phòng điện tử không giấy tờ.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025. Trước mắt, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến theo đúng lộ trình.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, địa phương. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, không để nợ đọng. 

Giao Tổ công tác tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, trong đó tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh khá Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu xây dựng quy hoạch định hướng chiến lược và thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh khá trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng là sản xuất lúa trúng mùa, được giá; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao chất lượng nông sản. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7%; thu ngân sách tăng cao 52%; xuất khẩu tăng 23%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12%. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (3% so với cùng kỳ); đã giải quyết việc làm cho trên 19.700 lượt lao động...

Tuy nhiên, Sóc Trăng vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp so với tiềm năng và so với Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; doanh nghiệp địa phương còn ít, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, thế mạnh, tiềm năng, nghiên cứu xây dựng quy hoạch định hướng chiến lược và thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh khá trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Trong đó, tỉnh cần phải triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (phải tạo chuyển biến rõ nét về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn, đưa thành quả phát triển kinh tế - xã hội đến người dân, doanh nghiệp); tập trung khuyến khích phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhất là trong lớp trẻ để phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân địa phương (phát triển kinh tế hộ gia đình, thành lập doanh nghiệp).

Có giải pháp để hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý chặt chẽ và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

Phát triển bền vững

Sóc Trăng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, hệ thống và bền vững; đẩy mạnh đô thị hóa theo hướng quy hoạch các khu dân cư; công nghiệp hóa đi liền với hiện đại hóa và đô thị hóa. Bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; có giải pháp huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy các dự án PPP, FDI… Dịch vụ kinh tế biển và năng lượng sạch có tiềm năng rất lớn, cần quy hoạch tốt và thu hút mạnh đầu tư tư nhân.

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích tích tụ đất đai, quy hoạch và triển khai thực hiện các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng; phát triển nông nghiệp sạch hữu cơ, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn liền với công nghiệp chế biến; xác định cây lúa là cây trồng chủ lực; chú trọng xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, tăng cường liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

Khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch biển và du lịch văn hóa đặc sắc hội tụ của ba nền văn hóa Kinh - Khmer - Hoa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về du lịch lễ hội; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch - du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh); phát triển hệ sinh thái du lịch và kết nối với các trung tâm du lịch lớn, hình thành chuỗi liên kết du lịch. 

Phát triển Cảng biển nước sâu Trần Đề là định hướng quan trọng để hình thành Cảng biển tầm cỡ quốc tế và dịch vụ vận chuyển - kho bãi đường sông, đường biển kết hợp với phát triển khu công nghiệp và khu đô thị quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đạt chất lượng xuất khẩu; nghiên cứu hình thành các trung tâm chế biến với công nghệ hiện đại, đồng bộ và chuyên sản xuất các sản phẩm chế biến sâu nhằm tạo thế mạnh riêng cho tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp, các nhà máy chế biến thủy sản.

Cùng với đó là phát triển Chính quyền điện tử, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; phát huy tính chủ động, năng động của chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò của người lãnh đạo, làm tốt các mặt công tác theo chủ đề Chính phủ đã xác định trong năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, để nâng cao niềm tin của xã hội, của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hẹp khoảng cách về chất lượng môi trường kinh doanh với các địa phương, tạo nên sự hấp dẫn của vùng đất Sóc Trăng trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không để người dân đứng bên lề trong quá trình phát triển

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thu hút đầu tư, tỉnh phải bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà đầu tư, người dân và Nhà nước; đặc biệt quan tâm đến sinh kế và lợi ích của người dân; không để người dân đứng bên lề trong quá trình phát triển; kết hợp xây dựng hạ tầng du lịch, công viên, khu giải trí, bệnh viện... tạo điều kiện để người dân địa phương tiếp cận với các dịch vụ công cộng thuận lợi nhất.
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt cho người dân vùng đồng bào dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động xử lý kiên quyết, hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc người dân tập trung đông người, gây rối; đồng thời phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc...

Hoàn thiện Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo triển khai và hướng dẫn ngay việc thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình khi Đề án được phê duyệt.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa tại Đề án và quy định pháp luật hiện hành có liên quan, xây dựng và ban hành văn bản triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại địa phương mình bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có đủ điều kiện.

Bộ Công an khẩn trương xây dựng, đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
Thái Bình