$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 12-10-2017 | 16:42GMT+7

Trưởng Công an xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

TBV - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 về thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 về thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã. Tại văn bản Bộ Lao động Thương Binh và xã hội đã cho biết tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định: “Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.”

Căn cứ quy định nêu trên, Trưởng Công an xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phó trưởng Công an xã và Công an viên mà được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì cũng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Trường hợp không thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Như vậy, việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên đã được quy định cụ thể tại Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội. Đối với bảo hiểm y tế thì thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế.
Thùy Dương