$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 15-03-2018 | 14:09GMT+7

Xã Sơn Hà (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội): Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

TBV - Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước năm 2018 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Hà, gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với chủ đề: “Năm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, xã Sơn Hà quyết tâm, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn trong công tác cải cách hành chính.
Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về cải cách hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2021 và Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018, UBND xã Sơn Hà huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) xây dựng Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 06/02/2018 về “cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của xã Sơn Hà”. Theo đó, trong năm 2018, UBND xã Sơn Hà sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung về cải cách hành chính và phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần triển khai có hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Sơn Hà năm 2018.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức chuyên môn, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà sẽ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2018 tới 100% các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo, giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của địa phương. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định của nhà nước đối với các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân.
 

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà.
 
Chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2018, đó là: Đảm bảo kịp thời, đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với văn bản cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đối với các văn bản quy phạm pháp luật do xã ban hành. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại xã theo kế hoạch của huyện và thành phố. 100% các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức, cá nhân được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Phấn đấu 100% số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết đúng, trước hạn. 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch theo quy định.
 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Sơn Hà.

Rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Bố trí, sử dụng công chức theo đúng vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Giảm cơ cấu chi thường xuyên, ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Hiện đại hóa hành chính, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung, đồng bộ, thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ xã đến huyện nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng tỷ lệ hộ sơ đăng ký qua mạng của các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tư pháp, đăng ký kinh doanh tối thiểu đạt 80%, các dịch vụ khác phấn đấu đạt 50%. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin toàn bộ các dịch vụ công đối với cán bộ, công chức xã và từ xã đến thôn. 
 

Hoạt động cải cách hành chính xã Sơn Hà

Các ban, ngành, cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp đổi mới để cải cách hành chính là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của xã. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mà trước hết là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính tại các ban, ngành và các cán bộ, công chức xã; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.

Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch cải cách hành chính, đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc của người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong công tác thực hiện cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn xã.
Bài và ảnh Văn Bình