$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-11-2018 | 15:01GMT+7

Bắc Ninh: Đề nghị tu bổ di tích đình Đồng Kỵ

TBV - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn số 4202/UBND-KGVX đề nghị thỏa thuận thiết kế Dự án tu bổ đình và Gác chuông thuộc cụm di tích đình Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Cụm di tích đình, chùa Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn được xếp hạng cấp quốc gia tại Quyết định số 28/BVH ngày 18/01/1988. Tuy nhiên, trải qua thời gian sử dụng, hiện di tích đình Đồng Kỵ và Gác chuông chùa Đồng Kỵ đang bị xuống cấp cần được trùng tu, tu bổ.
 

Căn cứ Văn bản số 3274/BVHTTDL-DSVH ngày 26/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập hồ sơ tu bổ di tích đình Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án theo quy định. Đến nay, Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án trùng tu, tu bổ đình và Gác chuông thuộc cụm di tích đình, chùa Đồng Kỵ đã hoàn thiện.

Căn cứ các quy định của Luật Di sản văn và các quy định pháp luật có liên quan, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận thiết kế trùng tu, tu bổ di tích đình Đồng Kỵ và Gác chuông chùa Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 
Gia Linh