$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ sáu, 26-10-2018 | 09:37GMT+7

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với việc phát huy giá trị di sản văn hóa

TBV - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã ban hành Quyết định 3727/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.
Đề án nhằm tạo chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội với ý nghĩa là thiết chế tự quản, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.
 

Đề án nhấn mạnh vào việc gắn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa (ảnh minh họa).

Theo đó, các mục tiêu cụ thể được đặt ra là: Nâng cao hiểu biết pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; về vị trí, vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội; 100% hương ước, quy ước được rà soát, đánh giá, từng bước hoàn thiện về nội dung theo quy định của pháp luật; 90% công chức, người lao động theo dõi, phụ trách công tác thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; 75% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được tham dự lớp tập huấn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Đề án cũng đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp khi thực hiện, đặc biệt là việc tăng cường năng lực quản lý, thực thi; gắn kết việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa…
 
Hoàng Lân/HNM